ناجی

نوشته هایی از جنس یکرنگی

ناجی

نوشته هایی از جنس یکرنگی

ناجی

هوالستار

چون به دریا می توان راه یافت
سوی یک شبنم چرا باید شتافت
عطار

پیوندهای روزانه

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

نیرویی که خون براثر انقباض قلب به دیواره عروق وارد می کند را فشار خون می گویند.

فشار خون برحسب میلی متر جیوه یا سانتی متر جیوه اندازه گیری می شود و به صورت عدد کسری نوشته می شود،صورت کسر نمایانگر فشار ماکزیمم یا سیستولیک(حداکثر فشاری است که خون درزمان انقباض قلب به دیواره رگ وارد می کند)می باشد و مخرج کسر نمایانگر فشار می نیمم یا دیاستولیک می باشد که مربوط به زمان استراحت قلب می باشد .


میزان طبیعی فشار خون سیستولیک دربزرگسالان 140-90 میلی متر جیوه و فشار خون دیاستولیک 90-60   میلی متر جیوه می باشد.


درکودکان 8-1 سال :  میزان طبیعی فشارخون سیستولیک بین 110-80 میلی متر جیوه می باشد .


طریقه اندازه گیری فشارخون


1- بیمار را روی تخت دروضعیت راحتی بخوابانید،درصورت لزوم بیمار را در وضعیت نشسته قرار دهید.

2- آستین بیمار را بالا بزنید و یا دست را از داخل آستین بیرون آورید وسپس دست راصاف و کشیده طوری  قرار دهید که کف دست بیمار به طرف بالاقرار گرفته وساعد هم سطح قلب باشد.

3- دستگاه فشار خون رادرمحل صافی هم سطح بازوی بیمار قرار دهید، دقت کنید دستگاه درمعرض دید خودتان باشد.

4- پیچ دستگاه را بازکنید تاهوای داخل بازوبند بطور کامل خارج شود.

5- قسمت بازوبند دستگاه را در حدود 2/5 سانتی متر بالاتر از آرنج دور بازوی بیمار بپیچید و توجه کنیدکه بازوبند شل و یا خیلی محکم بسته نشود.

6- گوشی را درگوش گذاشته،امتحان کنید.

7- نبض براکیال را پیدا کنید و گوشی را روی آن قرا ردهید ، پیچ دستگاه نیز بسته باشد


8- با وارد کردن فشارهای مساوی و یکنواخت روی پمپ،  هوا را داخل بازوبند کنید،تازمانی که  صدای ضربان قطع گردد .سپس به پمپ کردن ادامه دهید تا سطح جیوه یا عقربه به اندازه 30میلی متر جیوه بالاتر از میزانی که  آخرین ضربان را شنیده بودید برسد.

9- به آهستگی پیچ را باز کنید.اولین ضربه قوی نبض را که شنیدید،در نظر داشته باشید فشار سیستولیک(ماکزیمم) است .

10- خروج هوا را ادامه دهید تا جایی که صدای نبض دیگر در گوشی شنیده نشود این عدد  میزان فشار  دیاستولیک(مینیمم) است.

11- پیچ دستگاه را تا آخر باز کنید و بازوبند را از بازوی بیمار خارج کنید.

عوامل موثر برتغییرات فشارخون : ترس ، نوع تغذیه (نمک و…) فعالیت بدنی ، خون ریزی ، درد شدید ، سن و… می باشد.


فیلم آموزش تصویری فشار خون

  • مجتبی ابراهیم نژاد